STATUT
TCZEWSKIEGO TOWARZYSTWA KULTURALNEGO „BRAMA”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Tczewskie Towarzystwo Kulturalne „Brama” zwane dalej TTK jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 2. TTK działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 3. 1. Terenem działania TTK jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Tczew.
2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów TTK, może ono prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 4. TTK może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji realizujących podobne cele działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 5. TTK może współtworzyć związki stowarzyszeń oraz brać udział w życiu publicznym we wszystkich prawnie dopuszczonych formach.

§ 6. Celem TTK jest:
1. kreowanie pozytywnego wizerunku Tczewa i Kociewia;
2. ochrona dziedzictwa kulturowego miasta i regionu;
3. wszechstronny rozwój kulturalny i społeczny ziemi tczewskiej;
4. tworzenie lobby kulturalnego Tczewa;
5. prowadzenie edukacji artystycznej;
6. promocja rodzimych (tczewskich) twórców;
7. szerzenie edukacji kultury fizycznej i rekreacji;
8. realizowanie działań sekcji młodzieżowej.
9. promocja zdrowia poprzez edukację i działania prozdrowotne
10. prowadzenie współpracy poprzez wspieranie, promowanie, edukację
i organizację działań prozdrowotnych na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 7. TTK realizuje swoje cele poprzez:
1. inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form aktywności kulturalnej i społecznej mieszkańców Tczewa i regionu;
2. upowszechnianie historii, tradycji i szeroko pojętej kultury Tczewa i Kociewia przez różnorodne przedsięwzięcia;
3. współpracę z samorządami terytorialnymi w realizacji celów TTK;
4. reprezentowanie interesów środowisk twórczych i miłośników miasta i regionu w różnych strukturach władzy;
5. współdziałanie i wymianę doświadczeń z podobnymi towarzystwami w kraju i zagranicą;
6. organizowanie życia towarzyskiego na rzecz swoich członków i sympatyków sprzyjającego wymianie wolnej myśli i rozbudzaniu inicjatyw;
7. prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów z niej osiągniętych na cele statutowe.
8. prowadzenie szerokiej współpracy prozdrowotnej, edukacyjnej i promocyjnej

 

II CZŁONKOWIE

 

§ 8. Członkowie TTK dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§ 9. 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się na podstawie uchwały Zarządu TTK po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji i po zaakceptowaniu celów TTK.
2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków TTK osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla realizacji celów TTK.

§ 10. 1. Członkowie zwyczajni TTK mają prawo:
a. wybierać i być wybierani do władz TTK,
b. uczestniczyć we wszystkich formach działalności.
2. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział we wszystkich formach działalności TTK, nie mają natomiast prawa wybierania i bycia wybranym do władz TTK.

§ 11. Członkowie TTK zobowiązani są do:
1. przestrzegania statutu TTK oraz uchwał władz stowarzyszenia,
2. godnego i uczciwego postępowania oraz dbania o dobre imię TTK i popieranie jego działalności,
3. członkowie zwyczajni do regularnego płacenia składek członkowskich,
4. członkowie wspierający do wniesienia zadeklarowanej pomocy.

§ 12. 1. Utrata członkowstwa TTK następuje poprzez:
a. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do właściwych władz TTK,
b. skreślenie z listy członków na mocy uchwały Zarządu TTK z powodu zalegania z opłatą składek przez co najmniej 6 miesięcy,
c. wykluczenie uchwałą Zarządu TTK podjętą bezwzględnie większością głosów w przypadku uznania działań członka za sprzeczne ze statutem i szkodliwe dla TTK,
d. śmierci członka.
2. Od uchwały o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków TTK. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

III. WŁADZE TTK

 

§ 13. Władzami TTK są:
1. Walne Zebranie Członków zwane dalej Walnym Zebraniem,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 14. Kadencja władz TTK trwa 4 lata.

§ 15. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. dokonywanie zmian w statucie,
2. uchwalanie programu działania i zatwierdzenie budżetu,
3. ustalenie wysokości składek członkowskich,
4. wybór i odwoływanie prezesa Zarządu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. podjęcie uchwały o likwidacji lub rozwiązaniu TTK,
6. ocena działalności Zarządu i udzielenie mu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
7. rozpatrywanie odwołań członków w sprawie wykluczenia,
8. nadawanie i pozbywanie tytułu członka honorowego,
9. rozstrzyganie wszelkich spraw nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej

§ 16. 1. Walne Zebranie obraduje na sesji zwyczajnej lub nadzwyczajnej.
2. Sesję zwyczajną Walnego Zebrania zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku.
3. Sesję nadzwyczajną Walnego Zebrania zwołuje Zarząd na wniosek co najmniej 20% członków w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

§ 17. Walne Zebranie jest ważne w przypadku udziału w nim co najmniej połowy liczby członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia 30 minut później, bez względu na liczbę członków.

§ 18. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z wyjątkiem:
1. likwidacji TTK, do której wymagana jest większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków;
2. wyboru i odwołania prezesa Zarządu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 19. Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizacja budżetu,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
3. zarządzanie majątkiem TTK,
4. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających,
5. skreślanie i wykluczanie z listy członków TTK,
6. reprezentowanie TTK na zewnątrz,
7. realizacja innych zadań nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej.

§ 20. 1. Zarząd składa się z 7 osób.
2. W skład zarządu wchodzą:
a. prezes,
b. zastępca prezesa,
c. sekretarz,
d. skarbnik,
e. 3 członków.
3. Zarząd wybiera ze swego grona zastępcę prezesa, sekretarza i skarbnika.

§ 21. 1. Zebrania Zarządu zwołuje prezes nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej czterech członków zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 22. W sprawach majątkowych TTK oświadczenie woli składa 2 członków Zarządu.

§ 23. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie finansów TTK,
2. kontrolowanie zgodności działań Zarządu ze statutem,
3. kontrola wykonania uchwał Walnego Zebrania,
4. wnioskowanie o udzieleniu absolutorium Zarządowi.

§ 24. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 25. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w pełnym jej składzie zwykłą większością głosów.

§ 26. Uzupełnienie składu władz w trakcie kadencji może nastąpić drogą dokooptowania przez daną władzę w ilości nie większej niż 1/3 składu osobowego władz pochodzących z wyboru.

 

IV MAJĄTEK TTK

 

§ 27. Majątek TTK stanowią:
1. składki członkowskie,
2. dotacje,
3. dochody z własnej działalności,
4. darowizny, spadki i zapisy,
5. dochody z majątku TTK oraz z ofiarności publicznej.

§ 28. Majątek przeznaczony jest na finansowanie działalności organizacyjnej i statutowej TTK.

 

V PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 29. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu lub likwidacji TTK Walne Zebranie dokonuje wyboru likwidatora.

§ 30. W sprawach nieregulowanych niniejszym, statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa o stowarzyszeniach.